Formulas

Classical formulas from the Shang Han Za Bing Lun

Bai he di huang tang

Bai he hua shi san

Bai he ji zi tang

Bai he xi fang

Bai he zhi mu tang

Bai hu jia gui zhi tang

Bai hu jia ren shen tang

Bai hu tang

Bai tong tang

Bai tou weng jia gan cao ejiao tang

Bai tou weng tang

Bai ye tang

Bai zhu fu zi tang

Bai zhu san

Ban xia gan jiang san

Ban xia hou po tang

Ban xia ma huang wan

Ban xia san ji tang

Ban xia xie xin tang

Ben tun tang

Bie jia jian wan

Chai hu gui zhi gan jiang tang

Chai hu gui zhi tang

Chai hu jia long gu mu li tang

Chai hu jia mang xiao tang

Chai hu qu ban xia jia gua lou tang

Chi shi zhi yu yu liang tang

Chi wan

Chi xiao dou dang gui san

Da ban xia tang

Da chai hu tang

Da cheng qi tang

Da huang fu zi tang

Da huang gan cao tang

Da huang huang lian xie xin tang

Da huang mu dan pi tang

Da huang xiao shi tang

Da huang zhe chong wan

Da jian zhong tang

Da qing long tang

Da xian xiong tang

Da xian xiong wan

Dang gui bei mu ku shen wan

Dang gui jian zhong tang

Dang gui san

Dang gui shao yao san

Dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang

Dang gui si ni tang

Di dang tang

Fan shi tang and Fan shi wan

Fang ji di huang tang

Fang ji fu ling tang

Fang ji huang qi tang

Feng yin tang

Fu ling gan cao tang

Fu ling si ni tang

Fu ling xing ren gan cao tang

Fu ling ze xie tang

Fu zi geng mi tang

Fu zi tang

Fu zi xie xin tang

Gua di san

Gan cao fu zi tang

Gan cao gan jiang tang

Gan cao ma huang tang

Gan cao tang

Gan cao xie xin tang

Gan jiang fu zi tang

Gan jiang huang qin huang lian ren shen tang

Gan jiang ling zhu tang

Gan jiang ren shen ban xia wan

Gan mai da zao tang

Ge gen huang qin huang lian tang

Ge gen jia ban xia tang

Ge gen tang

Gua lou gui zhi tang

Gua lou mu li san

Gua lou qu mai wan

Gua lou xie bai bai jiu tang

Gua lou xie bai ban xia tang

Gui ling wu wei gan cao qu gui jia gan jiang xi xin ban xia tang

Gui ling wu wei gan cao tang

Gui zhi er ma huang yi tang

Gui zhi er yue bi yi tang

Gui zhi fu ling wan

Gui zhi fu zi tang

Gui zhi gan cao long gu muli tang

Gui zhi gan cao tang

Gui zhi jia da huang tang

Gui zhi jia fu zi tang

Gui zhi jia ge gen tang

Gui zhi jia gui tang

Gui zhi jia hou po xing zi tang

Gui zhi jia huang qi tang

Gui zhi jia long gu mu li tang

Gui zhi jia shao yao sheng jiang ge yi liang ren shen san liang xin jia tang

Gui zhi jia shao yao tang

Gui zhi qu shao yao jia shu qi long gu mu li jiu ni tang

Gui zhi ma huang ge ban tang

Gui zhi qu gui jia fu ling bai zhu tang

Gui zhi qu shao jia ma huang fu zi xi xin tang

Gui zhi qu shao yao jia fu zi tang

Gui zhi qu shao yao tang

Gui zhi ren shen tang

Gui zhi shao yao zhi mu tang

Gui zhi sheng jiang zhi shi tang

Gui zhi tang

Hou po ma huang tang

Hou po qi wu tang

Hou po san wu tang

Hou po sheng jiang ban xia gan cao ren shen tang

Hou shi hei san

Hua shi dai zhe tang

Huang lian e jiao tang

Huang lian tang

Huang qi gui zhi wu wu tang

Huang qi jian zhong tang

Huang qin jia ban xia sheng jiang tang

Huang qin tang

Huang tu tang

Jiao ai tang

Jiao jiang tang

Jie geng tang

Ju pi tang

Ju pi zhu ru tang

Ju zhi jiang tang

Li zhong wan

Ling gan wu wei jia jiang xin ban xia xing ren tang

Ling gan wu wei jia jiang xin xia xing ren da huang tang

Ling gan wu wei jiang xin tang

Ling gui cao zao tang

Ling gui zhu gan tang

Ma huang fu zi gan cao tang

Ma huang fu zi tang

Ma huang jia zhu tang

Ma huang lian qiao chi xiao dou tang

Ma huang sheng ma tang

Ma huang tang

Ma huang xi xin fu zi tang

Ma huang xing ren gan cao shi gao tang

Ma huang xing ren yi yi gan cao tang

Ma zi ren wan

Mai men dong tang

Mu fang ji qu shi gao jia fu ling mang xiao tang

Mu fang ji tang

Mu li ze xie san

Pai nong san

Pai nong tang

Pu hui san

Qi shao gui zhi ku jiu tang

San huang tang

Shao yao gan cao fu zi tang

Shao yao gan cao tang

She gan ma huang tang

Shen qi wan

Sheng jiang xie xin tang

Sheng jiang gan cao tang

Sheng ma bie jia qu xiong huang shu jiao tang

Sheng ma bie jia tang

Shu yu wan

Si ni jia ren shen tang

Si ni san

Si ni san plus xie bai

Si ni tang

Suan zao ren tang

Tao he cheng qi tang

Tao hua tang

Tian xiong san

Tiao wei cheng qi tang

Ting li da zao xie fei tang

Tong mai si ni tang

Wang bu liu xing san

Wei jing tang

Wen jing tang

Wu ling san

Wu mei wan

Wu tou chi shi zhi wan

Wu tou gui zhi tang

Wu tou tang

Wu zhu yu tang

Xia yu xue tang

Xiao ban xia jia fuling tang

Xiao ban xia tang

Xiao chai hu tang

Xiao cheng qi tang

Xiao jian zhong tang

Xiao qing long jia shi gao tang

Xiao qing long tang

Xiao xian xiong tang

Xie xin tang

Xu ming tang

Xuan fu dai zhe tang

Yi yi fu zi bai jiang san

Yi yi fu zi san

Yin chen hao tang

Yin chen wu ling san

Yue bi jia ban xia tang

Yue bi jia zhu tang

Yue bi tang

Ze xie tang

Zhen wu tang

Zhi gan cao tang

Zhi shi shao yao san

Zhi shi xie bai gui zhi tang

Zhi shi zhi zi chi tang

Zhi zhu tang

Zhi zi bai pi tang

Zhi zi chi tang

Zhi zi da huang tang

Zhi zi gan cao chi tang

Zhi zi gan jiang tang

Zhi zi hou po tang

Zhi zi sheng jiang chi tang

Zhu ling san

Zhu ling tang

Zhu pi da wan

Zhu ye shi gao tang

Zhu ye tang