Shu yu wan

Shu yu wan

shan yao 30 gui zhi 9 sheng di huang 9 bai shao 6 dang gui 9 chuan xiong 6

mai meng dong 6 ejiao 6 ren shen 6 bai zhu 6 fu ling 6 gan jiang 3 dou huang juan 9

shen qu 9 zhi gan cao 9 da zao 9 jie geng 6 chai hu 6 fang feng 6 xing ren 6 bai lian 1

In deficiency taxation and insufficiency, for the hundred diseases due to wind qi, shu yu wan governs.

This formula is a general tonic. It tonifies yang and wei qi and is used for deficient patients that get influenza easily.

It treats an external pattern with internal weakness. Often underrated in effect but probably due to expense; seeing as the number of herbs is 21.