The blood formulas

Ben tun tang, cools and nourishes blood, calms internal upward rushing wind.

Ben tun tang ge gen 15 sang bai pi 24 huang qin 6 ban xia 12 bai shao 6 chuan xiong 6 dang gui 6 sheng jiang 12 zhi gan cao 6

Da huang zhe chong tang, drying out of blood, softens blood while nourishing.

Da huang zhe chong wan da huang 12 sheng di huang 12 tao ren 9 xing ren 9 mang chong 9 shui zhi 9 qi cao 9 zhe chong 6 bai shao 3 huang qin 3 zhi gan cao 3

Dang gui jian zhong tang, warming and nourishing blood while supporting the center

Dang gui jian zhong tang also known as Nie bu xiang gui jian zhong tang, which Sun Si Mao made famous. dang gui 9 gui zhi 9 bai shao 18 sheng jiang 9 da zao 9 zhi gan cao 6 yi tang 30

Dang gui san, blood nourishing and damp heat clearing.

Dang gui san dang gui 12 bai shao 12 chuan xiong 12 huang qin 12 bai zhu 6

Dang gui shao yao san, blood and fluid moving.

Dang gui shao yao san dang gui 9 bai shao 48 chuan xiong 24 bai zhu 12 fu ling 12 ze xie 24

Dang gui si ni tang, blood warming and nourishing, while warming the interior.

Dang gui si ni tang dang gui 9 gui zhi 9 bai shao 9 da zao 15 zhi gan cao 6 xi xin 9 tong cao 6

Dang gui sini jia wu zhu yu sheng jiang tang, super blood warming and moving, while warming the interior.

Dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang dang gui 9 gui zhi 9 bai shao 9 sheng jiang 24 da zao 15 zhi gan cao 6 xi xin 9 tong cao 6 wu zhu yu 18

Di dang tang, blood breaking and moving.

Di dang tang jiu da huang 9 tao ren 3 shui zhi 9 di bie chong 9

Gui zhi fu ling wan, gentle blood moving.

Gui zhi fu ling wan gui zhi 9 bai shao 9 fu ling 9 tao ren 9 mu dan pi 9

Jiao ai tang, blood warming and nourishing.

Jiao ai tang also known as Xiong gui jiao ai tang also known as Jiao ai si wu tang sheng di huang 18 dang gui 9 bai shao 12 chuan xiong 6 gan cao 6 ejiao 9 ai ye 9

Wen jiang tang, blood warming especially for jue yin liver blood.

Wen jing tang wu zhu yu 9 mai men dong 24 ban xia 12 gui zhi 6 bai shao 6 chuan xiong 6 dang gui 6 ejiao 6 ren shen 6 mu dan pi 6 sheng jiang 6 zhi gan cao 6

Xiao jiang zhong tang, blood nourishing while supporting the center.

Xiao jian zhong tang gui zhi 9 bai shao 18 sheng jiang 9 da zao 6 zhi gan cao 6 yi tang 30 ml

Zhi gan cao tang, blood nourishing and heart yang tonifying.

Zhi gan cao tang sheng di huang 48 mai men dong 12 ejiao 6 ren shen 6 hou ma ren 12 gui zhi 9 sheng jiang 9 da zao 18 zhi gan cao 12

Published by Paul Freedman

Herbal Nerd

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *